Tornar a citilab.eu

Reglament intern d’ús del CitiTalent del Citilab de Cornellà

ATENCIÓ! Aquest document és propietat de Citilab. Està prohibida la seva reproducció total o parcial per qualsevol procediment, ja sigui electrònic o mecànic o el seu tractament informàtic sense l'autorització expressa i per escrit dels titulars.


1. Introducció

Aquest Termes d’Ús fixen les condicions d’ús i normes de participació dels membres del CitiTalent. La condició de membre implica la plena acceptació de tots i cadascun dels termes d’ús descrits a continuació en aquest document.

1.1. Origen del projecte

El Citilab és un espai d’innovació amb una reconeguda i llarga trajectòria. Amb l’esperit d’innovació que el caracteritza, i en coŀlaboració amb Ubiquat (especialistes en tokenització i digitalització), ha creat el present projecte, CitiTalent.

1.2. Què és CitiTalent?

El CitiTalent és un projecte que dóna suport al talent innovador a través d’una aplicació que incentiva les sinergies de la comunitat impulsant la generació de projectes d’innovació social i tecnològica.

1.3. Qui pot ser membre del CitiTalent?

Totes les persones físiques membres del coworking i de les empreses del CETIC del Citilab.

1.4. Com funciona?

A través de la l’App CitiTalent els membres de la comunitat registraran els intercanvis de coneixements i/o promoció de la innovació que realitzen, i aquests seran reconeguts mitjançant unitats de CitiTalent (C₸). Una unitat CitiTalent equival aproximadament a una hora de col·laboració. Aquest reconeixement en forma de CitiTalents permetrà al membre optar a diferents premis que el Citilab oferirà periòdicament.

1.5. Quant costa ser membre del CitiTalent?

Res, és gratuït.

1.6. Qui governa el CitiTalent?

El CitiTalent és un projecte dirigit per l’equip del Citilab. Però existeix un Consell Assessor CitiTalent composat pels usuaris amb més unitats C₸, que assistirà a les reunions de l’equip de govern del projecte donant indicacions i suggeriments de tot tipus.

2. Operativa

2.1. Alta a l’app CitiTalent

Els membres del CETIC o del Labworking que vulguin formar part de la comunitat CitiTalent han de soŀlicitar l’alta als administradors del CitiTalent indicant el seu nom, correu i nom d’empresa on treballa (si s’escau) al correu CitiTalent@citilab.eu.

L’adhesió a la comunitat CitiTalent és voluntària i gratuita. Un cop rebuda la petició de registre serà validada i autoritzada pels administradors del CitiTalent en les següents 48h.

Els administradors del Citalent comunicaran al nou membre el seu usuari i contrasenya, i el primer cop que entri a l’aplicació haurà d’acceptar digitalment els presents Termes d’Ús i la Política de Privacitat.

El nou membre rebrà 6C₸ com a saldo inicial per gentilesa del Citilab.

2.2. Com guanyar CitiTalents (C₸)

Hi ha 3 possibles accions que permeten guanyar CitiTalents:

 • Xerrades i labs

 • Trobades d’intercanvi de coneixements

 • Avaluació de productes i serveis

Per ser reconegudes amb CitiTalents, cal que es compleixin les següents condicions:

 • Que l’acció tingui una duració mínima de 1 hora.

 • La trobada ha de ser informada per qualsevol dels participants via app CitiTalent adjuntant una fotografia del moment. Animem als membres a fer una foto simpàtica i original tipus selfie.

A continuació es detallen les possibles accions:

2.2.1 Xerrades i labs

 • Format:

  • Són esdeveniments on es presenten coneixements, productes o serveis que realitza un membre de la comunitat CitiTalent (ponent) i al que poden assistir tots els altres membres.

 • Difusió:

  • La llista de xerrades i labs és accessible des de l’app CitiTalent, indicant-ne tots els detalls necessaris i permetent la inscripció dels assistents.

 • Assistència:

  • Per poder assistir a l’acte és necessària la inscripció prèvia mitjançant l’app CitiTalent. La inscripció requereix de l’enviament d’1C₸ al Citilab.

 • Reconeixement:

  • La xerrada serà reconeguda com a vàlida quan hi assisteixin, com a mínim, 4 persones alienes a l’empresa del ponent.

  • El ponent rebrà:

   • 3C₸ del Citilab per la preparació de la xerrada/lab

   • 1C₸ addicional per cada hora de duració de l’acte.

   • 1C₸ addicional per a cada 5 assistents.

   • Altres C₸ que els assistents li enviïn voluntàriament com a reconeixement per la qualitat de l’activitat.

2.2.2 Trobades d’intercanvi de coneixements

 • Format:

  • Són trobades que realitzen dos membres de diferents empreses de la comunitat. En ella es comparteixen experiències empresarials, bones pràctiques, contactes i coneixements.

  • Poden produir-se de manera casual (prenent un cafè, per exemple) o a partir de la trobada iniciada mitjançant la publicació d’una petició o proposta d’intercanvi.

 • Difusió:

  • L’app CitiTalent permet publicar peticions i propostes obertes d’ajuda. En ambdós casos cal emplenar les dades del tipus de coneixement, bona pràctica o experiència que es demana/proposa.

  • Quan un membre tingui interès en una petició o proposta podrà posar-se en contacte amb l’altre part mitjançant l’app CitiTalent.

 • Assistència:

  • Per fer aquestes trobades no cal cap tipus d’inscripció prèvia.

 • Reconeixement:

  • Els administradors del CitiTalent validaran les trobades sempre i quan es considerin legítimes i productives. Quan no sigui el cas, els administradors ho raonaran als usuaris.

  • Un cop validades, les trobades seran gratificades amb CitiTalents(C₸). Aquest procés es realitzarà automàticament pel sistema seguint el següent barem:

   • Per cada trobada validada, es gratificarà amb 1C₸.

   • La realització de trobades amb 3 membres diferents del CETIC, té un bonus de 2C₸.

   • La realització de trobades amb 3 membres diferents del CETIC i 3 coworkers, té un bonus de 2C₸.

  • A part de les gratificacions de sistema, els assistents es podran reconèixer mútuament la bona feina enviant-se, si ho desitgen, CitiTalents propis.

2.2.3 Avaluació de productes i serveis

 • Format:

  • Són trobades organitzades pel creador d’un producte o servei en les que es demana a altres membres de la comunitat que el provin i donin feedback per a la seva millora.

 • Difusió:

  • Les peticions d’avaluació de productes i serveis seran accessibles des del llistat de l’app CitiTalent, indicant-ne tots els detalls.

 • Assistència:

  • Per poder assistir a l’acte és necessària la inscripció prèvia mitjançant l’app. La inscripció no requereix de l’enviament de cap CitiTalent(C₸).

 • Reconeixement:

  • El creador del producte o servei haurà de reconèixer l’esforç d’avaluació realitzat pels membres assistents enviant-els-hi un 1C₸ a cadascun d’ells en agraïment a la seva participació.

2.3. Ús de l’App CitiTalent

El registre de les activitats realitzades així com altres accions del Projecte CitiTalent es realitzaran sempre a través de l’app CitiTalent, disponible a l’AppStore i al Android Marketplace.

En concret, des de l’app CitiTalent es poden realitzar les següents operacions:

 1. Proposar xerrades o labs.

 2. Consultar i inscriure's a xerrades i labs.

 3. Fer peticions o llençar propostes a altres membres de la comunitat.

 4. Consultar peticions i propostes d’altres membres de la comunitat.

 5. Consultar el saldo de CitiTalents(C₸) del compte personal.

 6. Enviar CitiTalents(C₸) a altres membres de la comunitat.

 7. Contactar a un altre membre de la comunitat.

 8. Participar en els premis que convoqui el Citilab.

La pantalla principal de l’app CitiTalent mostra en tres nivells les diferents possibilitats d’accions de l’ecosistema CitiTalent.

En en nivell superior es poden trobar les propostes de xerrades i labs. Els membres podran inscriure’s als esdeveniments.

En el nivell intermig hi ha una relació de les peticions i propostes. Els membres podran contactar entre ells per concretar les corresponents trobades.

Finalment, al nivell inferior hi ha un recull de les accions que ja han tingut lloc. Així els membres poden veure l’activitat de la comunitat CitiTalent.

Quan l’app CitiTalent sigui utilitzada per un usuari no registrat com a membre, mostrarà la informació de l’activitat realitzada, pero no les identitats dels membres.

2.4. Com utilitzar els CitiTalents: Reconeixement i Premis

Com s’ha dit anteriorment, els CitiTalents(C₸) són un testimoni dels intercanvis de coneixements i/o promoció de la innovació que realitzen els membres de la comunitat. Ara bé, des del Citilab volem que aquest testimoni a més a més comporti una gratificació o reconeixement al membre pel seu valor aportat.

Per aquest motiu, el Citilab organitzarà uns premis que hi poden optar tots els membres de la comunitat CitiTalent. Així mateix, reconeixerà als usuaris amb més C₸ com a membres del Consell Assessor CitiTalent, i des d’allà podran ajudar en la governança del projecte.

Els premis els determinarà el Citilab en la periodicitat i forma que consideri. Seran anunciats amb temps suficient als membres de la comunitat a través de l’app CitiTalent dins l’apartat “Premis”.

A continuació es detallen els tipus de premis que el Citilab oferirà, i que s’han determinat atenent al valor afegit que poden suposar pels membres de la comunitat. Alguns d’aquest premis han sorgit de les consultes prèvies realitzades als usuaris del CETIC i Coworking.

2.4.1 Formació personalitzada

El Citilab presentarà XXXXXX El Consell Assessor CitiTalent farà propostes de tipus de formacions que cregui més interessants per la comunitat i les presentarà al Citilab perquè aquest tingui a bé d’afegir-les al catàleg de formacions que podran ser bescanviables per CitiTalents(C₸). El catàleg serà actualitzat dos cops l’any (hivern/estiu).

2.4.2 Tiquets restaurant

El Citilab disposarà d’un nombre limitat de premis en forma de tiquets de restaurant per tal de poder intercanviar per CitiTalents(C₸). Aquests CitiTalents(C₸) es podran bescanviar al CoffeeLab del Citilab.

2.4.3 Espais del Citilab

El Citilab reconeixerà als membres de la comunitat CitiTalent el dret a soŀlicitar espais del centre amb descomptes de fins al 100% en funció del nombre de CitiTalents(C₸) que tinguin.

El membre haurà de fer una petició als Administradors del CitTalent indicant l’espai que vol ocupar, la data en què el vol utilitzar i el temps d’ús previst. El Citilab resoldrà la petició atenent a la disponibilitat de l’espai requerit en les dates sol·licitades.

2.4.4. Promoció

El membres de la comunitat CitiTalent podran bescanviar CitiTalents(C₸) per un servei de promoció de l’equip del Citilab que els ajudaran a promoure els seus projectes.

2.5. Recolzament empresarial del CETIC

La comunitat CitiTalent si bé està conformada pels seus membres que actuen sempre en qualitat de persones físiques, també està immersa en un context més ampli que inclou les empreses en les que potser aquests membres treballen.

És important que les empreses del CETIC també estiguin alineats amb els valors i objectius del Projecte CitiTalent. Per aquest motiu a aquestes empreses que no tenen una participació directa com a membres en el Projecte CitiTalent, els hi demanem que:

 • Valorin la participació dels seus treballadors a la comunitat CitiTalent com experiència enriquidora tant a nivell personal com professional que augmenta el seu potencial innovador.

 • Facilitin dins les seves possibilitats que els seus treballadors puguin realitzar accions de bon veïnatge en horari laboral, tot donant-los permís perquè s’absentin puntualment de la feina per fer les esmentades accions.

El Citilab reconeixerà l’esforç de les empreses del CETIC que facilitin la participació dels seus treballadors al CitiTalent facilitant descomptes percentuals del lloguer dels box del CETIC.

2.6. Baixa de l’app CitiTalent

La pertinença a la comunitat CitiTalent és voluntària i amb duració indefinida.

El membre podrà procedir a la resolució del contracte en qualsevol moment tot acceptant que perdrà el saldo de CitiTalents(C₸) que no hagi bescanviat prèviament.

2.7. Contacte

Per demanar l’alta o baixa al sistema, enviar dubtes, suggeriments o qualsevol altre qüestió referent al Projecte CitiTalent podeu enviar un correu electrònic als Administradors al correu CitiTalent@citilab.eu.


3. Marc legal

3.1. Condicions particulars

En el marc legal actual, fixem les següents Condicions particulars, que són d’obligat compliment per tots aquells membres que conformen la comunitat CitiTalent.

Tots els membres accepten que:

 • Realitzen accions per voluntat i interès propi, de forma independent i lliure, i que no seran retribuïdes en cap cas.

 • Col·laboren en accions entre els membres de la comunitat pel benefici d'aquesta dins del marc del bon veïnatge.

 • Les accions poden tenir un caràcter ocasional o recurrent.

Els membres que són autònoms, a més, accepten que:

 • Poden realitzar accions de promoció de les seves activitats professionals.

Tot i que els usuaris, pel simple fet de participar del CitiTalent estan obligats a acceptar aquestes condicions d’ús, cada cop que es creï contingut nou a la plataforma (xerrada, lab, trobades o avaluacions) el sistema demanarà que es tornin a acceptar explícitament. Aquesta acceptació quedarà registrada a efectes d’adscripció legal.

Si la naturalesa de les accions realitzades canvia, realitzaran la prestació de serveis professionals addient complint amb les respectives obligacions legals.

3.2. Condicions generals

Els membres es sotmeten a les següents obligacions generals:

 1. El compte és únic, personal i intransferible i va vinculat a la identitat del titular del mateix. No està permesa la cessió, el canvi de titulars d'un compte, ni canvis en altres elements que s’usin en la identificació dels subjectes de les transaccions.

 2. Subministrarà tota la informació que requereixi el sistema per al seu correcte funcionament tant des del punt de vista tècnic com legal. Aquesta informació comprendrà tant les dades necessàries per identificar i descriure al membre, com aquelles referides a les accions de bon veïnatge i de promoció de la innovació proposades i/o realitzades, incloent-hi el/s beneficiari/s de l’acció.

 3. Comunicarà als administradors del CitiTalent qualsevol canvi sobre la informació anteriorment referida per mantenir aquesta informació actualitzada.

 4. Declararà que tota la informació facilitada al Projecte CitiTalent de forma prèvia és completa, exacta i veraç. En virtut d’aquesta declaració, els administradors del CitiTalent confiaran que tota la informació proporcionada pel membre compleix aquestes exigències, amb l’excepció que els propis administradors del CitiTalent tinguin constància que la referida informació és manifestament desfasada, inexacta i incompleta, en aquest cas, podrà decidir la resolució del contracte, retirant aquells CitiTalents(C₸) que romanguin al compte del membre.

 5. No difondrà, transmetrà o posarà a disposició de tercers qualsevol informació, element o contingut del Projecte CitiTalent que suposi una violació de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i propietat intel·lectual i industrial.

 6. No actuarà amb falta de poder en nom i representació d’altres persones físiques o jurídiques, o suplantant a altres membres i subjectes autoritzats per aquests, utilitzant claus de registre a l’accedir a l’app CitiTalent.

 7. Utilitzarà l’app CitiTalent evitant qualsevol forma d’ús que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Projecte CitiTalent.
  En aquest sentit, resta prohibida qualsevol intrusió indeguda dins del sistema i fer un ús per cometre qualsevol tipus de delicte o infracció administrativa.

 8. Utilitzarà la plataforma del CitiTalent i els seus diferents canals d’actuació de conformitat no només amb la legalitat, sinó també amb la moral i els bons costums generalment acceptats, i amb l’ordre públic. En aquest sentit, acceptarà que està prohibit:

  1. Ofendre a altres membres, ja sigui contravenint el seu dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, induint, incitant o promovent actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

  2. Menyscabar el crèdit o imatge del propi Projecte CitiTalent o del seu equip.

  3. Incitar o promoure actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, que siguin nocives per a la salut i l’equilibri psíquic dels membres, induint a un estat inacceptable de temor o d’ansietat.

  4. Incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants ja siguin adreçats a un membre en particular o generals.

 9. No desvetllarà el PIN, claus d’accés i altres dades sensibles a ningú. El membre del sistema serà responsable de qualsevol afectació al seu saldo de CitiTalents(C₸) que guardi relació amb aquesta qüestió.

 10. En cas de voler causar baixa de la comunitat, avisar amb un preavís de dues setmanes d'antelació.

3.3. Notificacions i comunicacions a membres

Les comunicacions als membres es realitzaran mitjançant el correu electrònic indicat en el formulari d’alta de l’app CitiTalent a efecŧtes de notificació de qualsevol informació, modificació, o eventualitat que pogués resultar rellevant respecte a les condicions del present contracte en particular i a la operativa de l’app CitiTalent en general. Les notificacions es consideraran rebudes i acceptades pel membre a les 24 hores posteriors al seu enviament.

Així mateix, les informacions de caràcter general seran publicades a l’app CitiTalent.

3.4. Control i accions disciplinàries

Els administradors del CitiTalent vetllaran perquè dins el marc del projecte només es realitzin treballs de bon veïnatge i es respectin les demés normes indicades en aquestes condicions d’ús.

Quan els administradors detectin un cas que incompleixi les normes d’ús, els adminsitardors del CitiTalent poden en tot moment, i sense previ avís:

 • No comptabilitzar amb C₸ les accions inapropiades.

 • Eliminar inmediatament el contingut considerat inapropiat.

 • Bloquejar el compte, si aquest comportament persisteix.

Així mateix, un compte podrà ser bloquejat per raons de la seguretat, viabilitat o ús fraudulent.

En els supòsits contemplats en la clàusula anterior, els administradors del CitiTalent informaran del referit bloqueig i dels motius al membre mitjançant un missatge de correu dirigit a l'adreça electrònica autoritzada per realitzar notificacions i comunicacions i, en tot cas, en el moment que vulgui accedir al seu compte. La comunicació es produirà amb caràcter previ al bloqueig.

Els administradors del CitiTalent ordenaran desbloquejar el compte del membre una vegada hagin deixat d'existir els motius per bloquejar la seva utilització. L'anterior s'entendrà sense perjudici del dret del membre a sol·licitar el desbloqueig en tals circumstàncies. El desbloqueig del compte es realitzarà sense cost per al membre del servei.

3.5. Abast de les responsabilitats

 1. Els administradors del CitiTalent no seran responsables per la informació transmesa i emmagatzemada a petició dels membres.

 2. Els administradors del CitiTalent no garanteixen la disponibilitat i continuïtat del funcionament de l’app i de la web. Tanmateix, intentarà que la seva disponibilitat sigui màxima. A més, quan això sigui raonablement possible, els administradors del CitiTalent advertiran prèviament de les interrupcions en el funcionament de l’app. El preavís no procedirà quan la interrupció o la suspensió del funcionament de l’app atengués a l'ordre que l'autoritat competent hagués ordenat en aquest sentit, en exercici de les competències que legalment tingui atribuïdes.

 3. Els administradors del CitiTalent tampoc garanteixen la utilitat de l’app per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els membres puguin efectivament utilitzar l’app.

 4. Els administradors del CitiTalent es reserven el dret d’eliminar aquells continguts que puguin ser ofensius, il·legals o que alterin la convivència de la comunitat.

3.6. Modificació de les condicions

 1. El Citilab podrà proposar qualsevol modificació de les les presents Condicions d’Ús, comunicant-la amb una antelació no inferior a 15 dies naturals respecte a la data d'entrada en vigor de la modificació proposada.

 2. La comunicació de les modificacions es realitzarà a través de correu electrònic, indicat a l'efecte de notificacions per propi membre en el present contracte. Totes aquestes comunicacions hauran de destacar-se i explicar-se amb claredat.

 3. Si vençut el termini de preavís el titular del compte no ha manifestat la seva oposició, es farà efectiva l'aplicació de les modificacions. En cas contrari, Citilab procedirà a la resolució del contracte en la mateixa data prevista per a l'aplicació de les modificacions sense cap cost pel membre.

 4. Tanmateix, Citilab podrà aplicar de forma immediata totes aquelles modificacions que inequívocament resultin més favorables per a tots els membres de la comunitat CitiTalent.

3.7. Propietat intel·lectual i industrial

 1. El Projecte CitiTalent, tots els seus continguts, marques, la informació, materials i continguts propis en el mateix, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Citilab i Ubiquat.

 2. Tret que fos autoritzat per escrit pels administradors del CitiTalent o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, el membre no podrà reproduir, transformar, modificar, descompilar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior.

 3. En particular, queda terminantment prohibit:

  1. La utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en l’app o web del CitiTalent per a la seva posterior inclusió, total o parcial, modificats o originals, en altres apps o webs aliens al Projecte CitiTalent sense comptar amb l'autorització prèvia i per escrit dels administradors del CitiTalent.

  2. La supressió de signes identificatius dels drets de propietat industrial o de qualsevol altre del Projecte CitiTalent o dels tercers, que figurin al portal.

 4. El membre cedeix al Citilab el dret a utilitzar i representar el seu nom, o el de la seva empresa, marques comercials i logotips en l’app/web del CitiTalent per les finalitats previstes en el projecte.

 5. En proporcionar contingut a l’app CitiTalent, el membre concedeix al Citilab un dret no exclusiu, irrevocable, lliure de drets d'autor per exercir tots els drets de copyright, publicitat, marques comercials, bases de dades i drets de propietat intel·lectual sobre el contingut esmentat, en qualsevol mitjà conegut ara o per conèixer en el futur.

 6. El membre declara i garanteix que el contingut publicat no infringeix cap dret de propietat intel·lectual.