Tornar a citilab.eu

Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Ubiquat Technologies S.L.(en endavant UBIQUAT), amb CIF B-64995921, i Fundació Pel Foment De La Societat Del Coneixement (en endavant CITILAB), amb CIF G-63445696, com a Responsables del Tractament, l'informen en virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i altra legislació complementària que sigui d’aplicació, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis i mitjans de recol·lecció de dades habilitats a l’app Cititalent, els que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte i els que pugui facilitar en converses telefòniques , seran tractades amb les següents finalitats:

 • Gestionar la plataforma de col·laboració Cititalent.
 • Dinamitzar les activitats de col·laboració entre els diferents usuaris.

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps), o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació laboral i tributària i la prevenció de blanqueig de capitals.

L'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per a això, pot fer arribar la seva sol·licitud per correu postal a Citilab, Ref. Protecció de Dades, Plaça de Can Suris, S/N, 08940 – Cornellà de Llobregat, o bé fer arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça avislegal@citilab.eu.

A continuació, s'amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra societat.

1. Responsables del Tractament

UBIQUAT, amb CIF B-64.995.921, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40926, Foli 71, Full B372980 en data 20/11/2008.

CITILAB amb CIF G-63.445.696, inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 2125 en data 18/10/2005.

Vostè pot posar-se en contacte amb els responsables del tractament, de manera presencial o per correu postal a Plaça de Can Surís, S/N, 08940 – Cornellà de Llobregat. Així, vostè pot obtenir informació addicional sobre els tractaments que fem, enviant un correu electrònic a l’adreça avislegal@citilab.eu.

2. Relació d'activitats de tractament de dades personals

A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:

2.1. Gestió de la plataforma de col·laboració Cititalent.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en l’app o els diferents mecanismes de col·laboració i intercanvi de dades, o informació transmesa per correu electrònic als administradors de la plataforma.
 • Tipologia de les dades tractades:
  • Nom i cognoms de l’usuari o usuària de l’app
  • Adreça d’e-mail
  • CIF
  • Fotografies identificatives de les persones usuàries de la plataforma
  • Telèfon
  • Nom de l’empresa
  • Tipus d’empresa (CETIC o Labworking)
 • Finalitat del tractament: gestionar el correcte ús de la plataforma per part dels seus usuaris.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l'interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l'administració pública amb competència en la matèria.
 • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

2.2. Dinamització de les activitats de col·laboració entre els diferents usuaris.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat en els diferents formularis i mecanismes de comunicació habilitats a l’app, o per correu electrònic.
 • Tipologia de les dades tractades:
  • Nom i cognoms de l’usuari o usuària de l’app
  • Adreça d’e-mail
  • Fotografies identificatives de les persones usuàries de la plataforma
  • Telèfon
  • Nom de l’empresa
  • Tipus d’empresa (CETIC o Labworking)
 • Finalitat del tractament: dur a terme accions de dinamització de la col·laboració entre els usuaris de l’app.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l'interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
 • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

3. Drets de Protecció de dades
L'interessat, en relació a les dades que són tractades per Citilab, té la possibilitat d'exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part del responsable del tractament de totes o part de les seves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l'exercici d'aquests drets pot dirigir-se per escrit al Responsable del Tractament, acreditant degudament la seva identitat, per qualsevol d’aquests canals:

 • Correu electrònic: avislegal@citilab.eu
 • Correu postal: Plaça de Can Surís, S/N, 08940 – Cornellà de Llobregat, amb la referència “Protecció de Dades Cititalent”.
 • De forma presencial a les nostres instal·lacions.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrá dirigir-se a l’Agencia Española de Protección de Datos Personales al seu web www.aepd.es.

4. Permisos que té l’app sobre les seves dades i components del dispositiu mòbil

L'aplicació demana els següents permisos:

 • Accés a fitxers del telèfon (galeria de fotografies)
 • Accés a càmera

5. Reglament específic d’ús de l’app Cititalent

L’ús de l’aplicació Cititalent es troba subjecte a unes condicions i normes particulars. Vostè pot consultar els termes d’ús definits al següent enllaç.