Tornar a citilab.eu

Reglament intern d’ús del Cititalent del Citilab de Cornellà

Reglament intern d’ús del Cititalent del Citilab de Cornellà
0. Introducció
Condicions generals
1. Dades generals
1.1 Qui pot ser usuari del Citialent?
1.2 Procediment d’alta
1.3 Notificacions i comunicacions
1.4 Declaració d’informació rebuda
1.5 Notificacions per al Cititalent
1.6. Drets de l’usuari
2. Condicions d’utilització del Cititalent
2.1. Marc legal
2.2. Condicions generals
2.3. Obligacions particulars d’ús per a USUARIS
2.4. Titularitat individual del compte
2.5. Utilització del compte
2.6. Participació al Cititalent
2.7. Bloqueig de comptes pel Cititalent
2.8. Abast de les responsabilitats del Cititalent
2.9. Durada del contracte
2.10. Modificació de les condicions
2.11. Propietat intel·lectual i industrial

0. Introducció

El CitiTalent és un projecte que es desenvolupa en l’àmbit d’actuació i treball del Laborlab (CETIC i Labworking) com a eina d’intercanvi de coneixement, de serveis entre USUARIS de la comunitat i de suport a les línies de treball d’ocupació, emprenedoria i projectes d’innovació social.

El CitiTalent serveix per incloure als seus integrants en un sistema que fomenta les sinergies de valor mitjançant l'intercanvi d'experiències, coneixements i talents amb la resta dels USUARIS. Els USUARIS del Cititalent podran guanyar i bescanviar un determinat número d'hores intercanviant serveis, coneixements i habilitats amb altres actors de l'ecosistema Citilab.

El Citilab és escenari de la innovació. Per això el CitiTalent és un projecte fresc i innovador que vehicula els valors del centre Livinglab, fomenta el sentiment de pertinença i serveix com a eina de cohesió, dinamització i projecció externa.

El projecte posa en circulació la moneda CitiTalent que posa en valor i facilita els intercanvis de coneixement entre parells o en grup a través de presentacions, petites càpsules formatives, col·laboracions en betatestings, presentacions de serveis o reptes impulsats pel Citilab.

Un CitiTalent (1₸) equival a una hora de col·laboració. Els USUARIS fan ús d’una aplicació que els permet publicar anuncis, transferir la moneda a altres USUARIS, gestionar un perfil d’usuari, accedir a activitats, consultar un catàleg d’ofertes exclusives, posar-se en contacte amb altres USUARIS i valoritzar la qualitat i l’impacte del talent intercanviat.

L’objectiu d’aquest Reglament Intern d’ús i les seves condicions generals és fixar les regles de funcionament i normes de participació dels USUARIS del Cititalent.

Condicions generals 1. Dades generals

1.1 Qui pot ser usuari del Citialent?


Persones jurídiques que formin part del Laborlab, ja siguin autònoms o empreses. El Citilab també formarà part del sistema com a usuari amb privilegis.

1.2 Procediment d’alta

El membre del Laborlab que vulgui formar part de CitiTalent ha d’omplir el registre que ofereix l’aplicació CitiTalent. Haurà d’indicar persona de contacte i nom d’empresa entre d’altres paràmetres.


L’adhesió al Cititalent és voluntària i gratuita.


Un cop rebuda la petició de registre serà validada i autoritzada pel l’equip de CitiTalent en les següents 48h.

1.3 Notificacions i comunicacions

S’acorda utilitzar el correu electrònic i/o el telèfon indicat en el formulari d’alta del Cititalent a efectes de notificació de qualsevol informació, modificació, qualsevol eventualitat que pogués resultar rellevant respecte a les condicions del present contracte en particular i a l’operativa del Cititalent en general. Ens comunicarem amb l’USUARI en català.

Aquestes notificacions es consideraran rebudes per l’USUARI en el termini de 24 hores des del moment en què es publiquin en el lloc web del Cititalent o hagin estat enviades per correu electrònic.

1.4 Declaració d’informació rebuda

Amb l’acceptació d’aquest Reglament Intern d’Ús, l’usuari declara haver rebut de forma precisa, clara i fàcilment accessible per a ell, el present document en català i tota la resta d'informació sobre els següents extrems relatius a les regles bàsiques d'utilització del Cititalent, recollides en el Reglament d’Ús Intern del Cititalent, sobre els següents extrems:

 • Sobre els mitjans de comunicació per a la transmissió d'informació o notificacions.

 • Sobre causes i condicions d'eventuals modificacions i rescissió del present contracte.

 • Sobre la legislació aplicable, la competència jurisdiccional i els procediments de reclamació.

 • Respecte a aquests aspectes, l'usuari declara que ha estat informat sobre la classificació dels USUARIS que realitza el Cititalent i altres garanties previstes sobre la base del formulari d'informació que deu obligatòriament emplenar l'usuari per evitar un ús fraudulent del Cititalent. Així com també sobre les garanties que es preveuen per al correcte tractament de les dades personals i d'un altre tipus d'informació, generats pel propi Cititalent, en aplicació les previsions contemplades sobre aquest tema per la legislació sobre protecció de dades personals i la legislació sobre reutilització de la informació del sector públic.

1.5 Notificacions per al Cititalent

Les notificacions realitzades al Cititalent en relació a aquestes condicions d’ús s’han d’enviar per correu electrònic a:

cititalent@citilab.eu

1.6. Drets de l’usuari

El subjecte participarà en el Cititalent amb la condició d'USUARI que li permetrà:

 • Ser titular d'un compte dins del sistema del Cititalent del Citilab

 • Publicar anuncis d’ofertes

 • Realitzar transaccions

 • Transferir Cititalents a altres comptes

 • Beneficiar-se dels incentius.

 • Altres serveis complementaris als anteriors que es vagin afegint al sistema.

2. Condicions d’utilització del Cititalent

2.1. Marc legal

En virtud del que assenyala L'Art 1.3.d de l'Estatut dels Treballadors, així com l'excepció de l'Art 3.3.b de la Llei 45/2015 de Voluntariat, totes les activitats que es realitzin dins el marc del Cititalent s'efectuaran dins el marc dels treballs de bon veïnatge.

Com a tals treballs de bon veïnatge, queden sotmesos a les següents característiques:

 • Les accions realitzades són completament voluntàries i altruïstes

 • Les accions no seran en cap cas retribuïdes

 • Els usuaris no estan obligats a declarar cap impost

 • Es realitzen a títol personal, amb el benentés que està alineat amb els requisits de confidencialitat i propietat inteŀlectual que marqui la seva empresa.

 • Tots els participants accepten que els objectius de les activitats són la millora de la coneixença mútua dels membres de la comunitat del Citilab, la compartició altruista de coneixements i bones pràctiques, i l'exploració de colŀlaboracions que estimulin la innovació conjunta.

2.2. Condicions generals

Les obligacions generals que afecten a tots els USUARIS del sistema són les següents:

 1. Utilitzar els Cititalents de conformitat amb les condicions que regulin la seva emissió i utilització. En particular, quan sigui donat d’alta en el Cititalent en virtut del present document, l’usuari haurà de prendre totes les mesures raonables a fi de protegir els elements de seguretat personalitzats de que vagi proveït.

 2. Subministrar tota la informació que requereixi el sistema per al seu correcte funcionament tant des del punt de vista tècnic, com legal. Aquesta obligació comprèn, entre altres extrems, completar el formulari d’informació obligatòria de l’usuari, de forma prèvia a la signatura del present contracte.

 3. Comunicar al Cititalent qualsevol canvi sobre la informació anteriorment referida per mantenir aquesta informació actualitzada.

 4. Declarar i confirmar que tota la informació facilitada al Cititalent de forma prèvia és completa, exacta i veraç. En virtut d’aquesta declaració, el Cititalent confiarà que tota la informació proporcionada per l’usuari compleix aquestes exigències, amb l’excepció que el propi Cititalent tingui constància que la referida informació és manifestament desfasada, inexacta i incompleta, en aquest cas, podrà decidir la resolució del contracte, retirant aquells Cititalents que romanguin al compte de l’USUARI.

 5. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol informació, element o contingut del Cititalent que suposi una violació de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i propietat intel·lectual i industrial.

 6. No actuar amb falta de poder en nom i representació d’altres persones físiques o jurídiques, o suplantant a altres USUARIS i subjectes autoritzats per aquests, utilitzant claus de registre a l’accedir al Cititalent.

 7. Utilitzar les eines informàtiques del sistema convenientment, estant prohibida qualsevol forma d’ús que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Cititalent. En aquest sentit, resta prohibida qualsevol intrusió indeguda dins del sistema i fer un ús per cometre qualsevol tipus de delicte o infracció administrativa.

 8. Utilitzar la plataforma del Cititalent i els seus diferents canals d’actuació de conformitat no només amb la legalitat, sinó també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. En aquest sentit, està prohibit:


  1. Ofendre a altres USUARIS, ja sigui contravenint el seu dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, induint, incitant o promovent actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

  2. Menyscabar el crèdit o imatge del propi Cititalent.

  3. Incitar o promoure actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, que siguin nocives per a la salut i l’equilibri psíquic dels USUARIS, induint a un estat inacceptable de temor o d’ansietat.

  4. Incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general.

 1. No desvetllar el PIN, claus d’accés i altres dades sensibles a ningú. L’usuari del sistema serà responsable de qualsevol afectació al seu saldo de Cititalents que guardi relació amb aquesta qüestió.

 2. Notificar al Cititalent amb la màxima diligència, sense demores indegudes, els casos indicats en la clàusula 2.1.7 en la clàusula 2.1.8.

 3. Serà el responsable administratiu, laboral o civil de las infraccions comeses per ell u altres persones a les que autoritzi a utilitzar el seu compte.

 4. Serà responsable dels danys que pugui ocasionar a terceres persones per raó de la seva activitat.

 5. Complir tota la normativa que afecta al sistema.

2.3. Obligacions particulars d’ús per a USUARIS


Les obligacions generals d’ús, aplicables específicament als USUARIS, són les següents:

 1. Respecte a l’obligació de subministrament d’informació al Cititalent, aquesta comprendrà tant les dades necessàries per identificar i descriure a l’USUARI, com aquells referits als serveis i productes oferts pel mateix o que constitueixin objecte d’una transacció al moment de dur-la a terme, així com també al beneficiari de la transferència.

 2. Respecte a l’obligació de completesa, veracitat i exactitud de la informació subministrada, aquesta comporta, entre altres extrems, la prohibició d’introduir o difondre en el Cititalent informació que sigui ambigua en la descripció dels serveis i productes oferts que pogués induir a error als receptors de la informació. En aquest sentit, qualsevol referència als valors en cititalents dels serveis que puguin ser objecte de transacció mitjançant el Cititalent haurà de ser clara i exacta. I, en igual sentit, queda prohibit realitzar publicitat il·lícita o deslleial.

 3. Tenir una participació responsable i seriosa com a USUARI, complint escrupolosament els compromisos assumits amb els altres USUARIS del Cititalent.

 4. Obligació de l’USUARI de comunicar la voluntat de cessament de la relació contractual en els termes previstos per tal de poder-lo donar de baixa immediatament del Cititalent.

 5. El compromís a no intercanviar Cititalents per cap contraprestació econòmica.

2.4. Titularitat individual del compte

El compte és únic, personal i intransferible i va vinculat a la identitat del titular del mateix. No està permesa la cessió, el canvi de titulars d'un compte, ni canvis en altres elements s’usin en la identificació dels subjectes de les transaccions.

2.5. Utilització del compte

 1. El titular d'un compte podrà tenir accés i operar només a través de l’aplicació del Cititalent

 2. El titular d'un compte podrà realitzar les següents operacions:

  1. Consultar el saldo i moviments del seu compte.

  2. Publicar ofertes

  3. Realitzar transferències en Cititalents

  4. Consulta d’ofertes d’altres usuaris i serveis del Citilab oferts en Cititalents

  5. Consulta de reptes

  6. Confirmació d’assistència a un acte

  7. Contacte a un altre usuari que ofereix un servei

2.6. Participació al Cititalent

 1. Es pot participar de xarxa Cititalent en els següents 4 tipus d’activitats:

 1. Trobades p2p

 2. Assessoraments individuals

 3. Càpsules formatives, tallers, xerrades o cursos en grup

 4. Betatestings o activitats de millora de serveis o productes

 5. Reptes del Citilab


 1. Per participar de les activitats cal usar la moneda CitiTalent (Ŧ), que equival, en termes generals, a 1h de temps.

 2. Trobades p2p:

  1. En aquest tipus d’activitat els dos participants reben cititalents de part de l’administració del Cititalent com a reconeixement per la participació i el foment del networking

  2. Si la trobada es fa entre un usuari CETIC i un usuari Labworker o entre un usuari CETIC i un altre usuari CETIC, els dos rebran 2Ŧ de part de l’administració del Cititalent

  3. Si la trobada es fa entre dos USUARIS Labworkers els dos rebran 1Ŧ de part de l’administració del Cititalent


 1. Assessoraments individuals:

  1. En els assessoraments individuals, el demandant paga directament a l’ofertant 1Ŧ a canvi d’1h d’assessorament.

  2. Si posteriorment, el demandant valora l’intercanvi amb una nota superior a 4 sobre 5, l’ofertant rebrà 1Ŧ extra

  3. Es pot oferir una propina en Ŧ per part del demandant.

 2. Càpsules formatives, tallers, xerrades o cursos en grup

  1. El formador rep de l’administració del CitiTalent 3Ŧ en compensació per la

preparació ​de la formació i 1Ŧ per cada hora de formació impartida.

 1. Les empreses assistents paguen 1Ŧ per cada hora ​de formació rebuda al compte d’administració del Cititalent. No importa el nombre de treballadors que hi assisteixin.

 2. Si la valoració mitjana final de l’activitat rep una qualificació superior a 4​, els CitiTalents que rebi el formador es multiplicaran per 2 les hores de formació.

 3. Una propina ​de fins a 1Ŧ pot ser donada opcionalment per cada assistent.


 1. Betatestings o activitats de millora de serveis o productes

  1. L’empresa iniciadora paga a cada assistent​ 1Ŧ per cada hora ​d’assistència a cadascun dels assistents.

  2. Si l’empresa considera que un assistent ha aportat més valor que altres, el pot recompensar amb 1​Ŧ de propina.

 2. Reptes del Citilab

  1. El Citilab oferirà 1Ŧ per cada hora ​de col·laboració.

  2. Poden existir incentius flexibles a determinar pel Citilab.

  3. El Citilab podrà emetre diamants de forma flexible i si ho considera necessari.


 1. La participació en les activitats proposades en el catàleg del Cititalent és voluntària.

 2. Els USUARIS del Cititalent rebran un saldo inicial de 6 monedes Cititalent.


2.7. Bloqueig de comptes pel Cititalent.


 1. El Cititalent es reserva el dret a bloquejar el compte d'un usuari determinat per raons objectivament justificades relacionades amb la seguretat, la viabilitat del Cititalent i la sospita d'una utilització no autoritzada o fraudulenta del mateix.

 2. En els supòsits contemplats en la clàusula anterior, el Cititalent informarà del referit bloqueig i dels motius a l'usuari mitjançant un missatge de correu dirigit a l'adreça electrònica, autoritzada per realitzar notificacions i comunicacions i, en tot cas, en el moment que vulgui accedir al seu compte. De ser possible, aquesta comunicació es produirà amb caràcter previ al bloqueig.

 3. El Cititalent ordenarà desbloquejar el compte de l'usuari una vegada hagin deixat d'existir els motius per bloquejar la seva utilització. L'anterior s'entendrà sense perjudici del dret de l'usuari a sol·licitar el desbloqueig en tals circumstàncies. El desbloqueig del compte es realitzarà sense cost per a l'usuari del servei.

2.8. Abast de les responsabilitats del Cititalent

 1. El Cititalent no serà responsable per la informació transmesa i emmagatzemada a petició dels USUARIS.

 2. El Cititalent no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de l’APP i dels Serveis en la mesura que aquesta depengui de serveis que no formen part pròpiament del Cititalent. En tot cas, quan això sigui raonablement possible, el Cititalent advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de l’app. El preavís no procedirà quan la interrupció o la suspensió del funcionament de l’app atengués a l'ordre que l'autoritat competent hagués ordenat en aquest sentit, en exercici de les competències que legalment tingui atribuïdes.

 3. El Cititalent tampoc garanteix la utilitat de l’app per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infaŀlibilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els USUARIS puguin efectivament utilitzar l’app.

 4. El Cititalent no té cap control sobre, ni assumeix la responsabilitat o la legalitat dels productes o serveis reconeguts utilitzant els Cititalents.

2.9. Durada del contracte

 1. La durada inicial del contracte és fins el mes de juliol de 2019.

 2. El titular del compte podrà procedir a la resolució del contracte en qualsevol moment amb les següents condicions:

  1. sempre serà necessari un preavís amb dues setmanes d'antelació.

  2. si el compte presentés Cititalents que no s’haguessin bescanviat, l’USUARI perdrà els Cititalents.

2.10. Modificació de les condicions

 1. El Cititalent podrà proposar qualsevol modificació de les condicions previstes en aquest contracte i de la informació relativa a l'operativa del Cititalent, comunicant-la amb una antelació no inferior a 15 dies respecte a la data d'entrada en vigor de la modificació proposada. La comunicació de les modificacions es realitzarà a través de correu electrònic, indicat a l'efecte de notificacions per propi usuari en el present contracte. Totes aquestes comunicacions hauran de destacar-se i explicar-se amb claredat.


 1. L'aplicació de les modificacions es farà efectiva si vençut el termini del preavís, el titular del compte no ha manifestat la seva oposició. En cas contrari, el Cititalent notificarà la resolució del contracte en la mateixa data prevista per a l'aplicació de les modificacions sense cap cost.

 2. No obstant l'anterior, el Cititalent podrà aplicar de forma immediata aquelles modificacions que inequívocament resultin més favorables per a tots els USUARIS del Cititalent.

2.11. Propietat intel·lectual i industrial

 1. El Cititalent, tots els seus continguts, marques, la informació i materials continguts en el mateix, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del Cititalent o de tercers.

 2. Tret que fos autoritzat per escrit pel Cititalent o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l'USUARI no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior.

 3. En particular, queda terminantment prohibit:

  1. La utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en el present lloc web per a la seva posterior inclusió, total o parcial, modificats o originals, en altres llocs Web aliens al Cititalent sense comptar amb l'autorització prèvia i per escrit del Cititalent.

  2. La supressió de signes identificatius dels drets de propietat industrial o de qualsevol altre del Cititalent o dels tercers, que figurin al portal.

  3. La manipulació de qualssevol dispositius tècnics establerts pel Cititalent, o per tercers, ja sigui al portal del Cititalent, en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.

 4. Vostè concedeix al Cititalent el dret a utilitzar i representar el nom de la seva empresa, les seves marques comercials i logotips en el nostre lloc web i en les nostres aplicacions per a mòbil i aplicacions web amb la finalitat de mostrar la informació sobre la seva empresa i els seus productes i serveis al Cititalent.

 5. En proporcionar-nos contingut o publicar-lo (en cada cas per a la publicació, amb o sense connexió a Internet) utilitzant els Serveis, concedeix al Cititalent un dret no exclusiu, irrevocable, lliure de drets d'autor per exercir tots els drets de copyright, publicitat, marques comercials, bases de dades i drets de propietat intel·lectual sobre els seus drets sobre el contingut, en qualsevol mitjà conegut ara o per conèixer en el futur.

 6. Declara i garanteix que cap dels següents supòsits infringeix cap dret de propietat intel·lectual:

  1. la seva provisió de contingut per a nosaltres.

  2. el seu enviament de contingut mitjançant els Serveis.

  3. l'ús que fa el Cititalent de tal contingut (incloses les obres derivades del mateix) en relació amb els Serveis.